Voorwaarden

Informatie over ACphotography

ACphotography maakt gebruik van de algemene voorwaarden welke je hier kunt downloaden en zijn op alle werkzaamheden van toepassing.
Wanneer een opdracht wordt verstrekt aan ACphotography gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. ACphotography gaat niet akkoord met door opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden. Met het aangaan van een overeenkomst (mondeling of schriftelijk) met ACphotography geeft de opdrachtgever aan in te stemmen met deze voorwaarden.

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De geldigheidsduur van de offerte wordt in de offerte opgenomen.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
In de offerte zijn reiskosten tot 50 km inbegrepen
Prijswijzigingen die leveranciers van ACphotography doorvoeren zullen worden doorberekend.

 

Opdracht

Een opdracht is definitief wanneer deze schriftelijk of per mail akkoord is gegeven.
Is een opdracht definitief verstrekt, dan gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden van ACphotography en de hier genoemde bepalingen en verklaart men tevens akkoord te gaan met de afspraken zoals in de offerte zijn genoemd.
De opdracht bevestiging (of bijlagen) bevatten alle relevante gegevens die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht, zoals data, tijdstippen, adressen en telefoonnummers van contactpersonen, locatie(s) en het draaiboek van de dag.
De aanbetaling bedraagt 25% van het offertebedrag. De betaling moet binnen 14 dagen na het akkoord van de offerte zijn voldaan. ACphotography zal na ontvangst van de aanbetaling de in de offerte genoemde dag(-en) definitief vastleggen.

 

Extra kosten

ACphotography kan voor opdrachten extra kosten berekenen wanneer de opdracht op (Nationale) feestdagen moeten worden uitgevoerd.

 

Verantwoordelijkheden van opdrachtgever

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor het uitvoeren van de opdracht, tenzij ACphotography uitdrukkelijk heeft aangegeven voor de locatie te zorgen.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van de afspraak met en toegang tot de locatie en alle daaraan verbonden kosten en vergoedingen.

 

Foto’s

De foto’s worden, binnen de in de offerte genoemde periode, geleverd. Bij een bruidsreportage is de levertijd maximaal 8 weken
Uit al het materiaal van de opdracht maakt ACphotography een selectie op basis van eigen professionele inzichten en stelt deze aan opdrachtgever beschikbaar.
De opdrachtgever maakt een selectie van de foto’s indien er in de offerte ook voor een album is gekozen.

 

Foto’s en gebruik
Het is toegestaan dat de opdrachtgever de foto’s voor privé doeleinden gebruikt en hier afdrukken van laat maken. Het delen van de foto’s op social media door middel van tag of # of op een niet commerciële website is toegestaan, mits er bronvermelding plaatsvindt. (www.acphotography.nl ), (https://www.facebook.com/acphotographyac )
Voor het gebruik van andere doeleinden worden nadere afspraken gemaakt.
Foto’s worden op de afgesproken wijze aan de opdrachtgever geleverd, bijvoorbeeld op USB stick. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en beveiligen van de bestanden.
ACphotography bewaart het “ruwe” materiaal gedurende drie maanden. Aan opdrachtgever geleverd materiaal zal minimaal 1 ½ jaar bewaard blijven. Indien bij verlies om nieuw materiaal gevraagd wordt, zal ACphotography hier een vergoeding voor vragen.

 

Intellectueel eigendom van de foto’s

Foto’s uit de opdracht mogen door ACphotography zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden ter promotie van haar activiteiten. Bijvoorbeeld in het portofolio op de website of op Facebook.
ACphotography blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s in welke vorm dan ook.
Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van ACphotography, het materiaal voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Betaling
De aanbetaling dient binnen de in de offerte gestelde termijn betaald worden.
Het restantbedrag dient uiterlijk 5 werkdagen voor de opdrachtdatum te zijn voldaan en ontvangen. De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de bruiloft verstuurd per mail.
Bij volledige betaling van de factuur zal ACphotography de beelden leveren. Als er sprake is van een betalingsachterstand, mag ACphotography levering van de foto’s opschorten en mogen de foto’s niet gebruikt worden totdat betaling heeft plaatsgevonden.

 

Wijziging of annulering door opdrachtgever

Wanneer de opdracht wordt gewijzigd of geannuleerd, ongeacht de oorzaak, zal in overleg bekeken worden of de opdracht op een andere wijze alsnog doorgang kan vinden.
Bij het annuleren van een opdracht door de opdrachtgever, geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Tot 3 maanden voor de opdracht: 25 % van het bedrag van de offerte
  • Tussen 3 maanden en 2 weken voor de opdracht: 50 % van het bedrag van de offerte
  • Tussen 2 weken en de opdracht datum: 75 % van het bedrag van de offerte.

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

 

Annulering door ACphotography

In uitzonderlijke gevallen heeft ACphotography de mogelijkheid de opdracht te annuleren en zal zij de opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk in kennis stellen. Annulering kan zich voordoen in bijvoorbeeld de volgende omstandigheden;

  • Overmacht, hiervan is sprake wanneer er zich omstandigheden voordoen die geheel buiten de invloedsfeer van ACphotography liggen en waardoor het uitvoeren van de opdracht niet mogelijk is.
  • Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en persoonlijke omstandigheden, hiervan is sprake als ACphotography niet in staat is de opdracht naar behoren uit te voeren. Te beoordelen naar de omstandigheden of beperkingen op dat momenten en die het beoogde resultaat van de opdracht ernstig belemmeren of onmogelijk maken.
  • Technische problemen. ACphotography zal alle mogelijke maatregelen treffen om mogelijke technische problemen te voorkomen. Meerdere camera’s, lenzen en opslagmedia moeten dit risico tot een minimum beperken.

Gevolgen van annulering voordat de opdracht wordt uitgevoerd.

  • ACphotography biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om de opdracht alsnog te laten uitvoeren door een back-up fotograaf van ACphotography onder dezelfde voorwaarden. Wel onder het voorbehoud van beschikbaarheid.
  • Ontbinding van de opdracht. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

De aansprakelijkheid van ACphotography voor het annuleren van de opdracht beperkt zich tot het restitueren van ontvangen betalingen over het meerdere dan de eerste aanbetaling.
Gevolgen van annulering tijdens de uitvoering van de opdracht.
Wanneer tijdens het uitvoeren van de opdracht zich onverhoopt één van de eerder genoemde omstandigheden zich voordoet, dan zal met de opdrachtgever worden overlegd wat op dat moment de best mogelijke oplossing is.
ACphotography is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van fotomateriaal, de geleden schade en/of gemaakte kosten die hiervan het gevolg zijn.